https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin Tức

Trang chủ Tin Tức
Tin Tức
Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010

Ý kiến chỉ đao của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 khối các trường đại học, cao đẳng


Kết quả quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ
Kết quả quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ

Kết quả quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ


Giới thiệu Khoa Quản trị Kinh doanh
Giới thiệu Khoa Quản trị Kinh doanh

Mục tiêu đào tạo của khoa là đào tạo Cử nhân QTKD hệ chính quy, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt để trở thành những nhà quản trị doanh nghiệp; các chuyên viên trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh.


Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 - 2011
Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 - 2011

Năm học 2010 - 2011 là năm học triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Nghị quyết số 50/2010/NQ-QH12


Thống kê sách Thư viện Đại học Yersin Đà Lạt
Thống kê sách Thư viện Đại học Yersin Đà Lạt

Thống kê sách Thư viện Đại học Yersin Đà Lạt


Kế hoạch “Tuần sinh hoạt Công dân – SV” năm học 2010 – 2011
Kế hoạch “Tuần sinh hoạt Công dân – SV” năm học 2010 – 2011

Căn cứ công văn số: 4641/BGDĐT-CTHSSV ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân –SV” trong các trường đào tạo năm học 2010 – 2011


Đăng ký tư vấn