https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Về Yersin

Trang chủ Về Yersin Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Ngày đăng 16/08/2020 |

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-DYD ngày 09/9/2019

của Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt)

Trường Đại học Yersin Đà Lạt cam kết định hướng và vận dụng mọi nguồn lực thực hiện các hoạt động của trường một cách có chất lượng cao nhất, thường xuyên rà soát và cải tiến mọi mặt tất cả các hoạt động, đáp ứng tốt nhất và ngày càng tốt hơn nhu cầu của các bên liên quan.

Nguyên tắc của Chính sách chất lượng của trường là thông qua công tác đảm bảo chất lượng để chuẩn hóa mọi hoạt động của nhà trường, cụ thể:

  • Các hoạt động được định hướng theo Tầm nhìn - Sứ mạng - Giá trị cốt lõi - Mục tiêu của nhà trường đã được công bố.
  • Áp dụng quy trình PDCA (Plan - Do - Check - Act) trong thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của trường.
  • Quy trình hóa các hoạt động của trường.
  • Các hoạt động luôn được khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan (cán bộ - giảng viên, người học, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước…) để có cơ sở thực hiện công tác cải tiến chất lượng.
  • Các hoạt động đều có minh chứng, được lưu trữ và sử dụng một cách hiệu quả.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn