https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch “Tuần sinh hoạt Công dân – SV” năm học 2010 – 2011

Ngày đăng 23/10/2010 | Lượt xem: 1142

Căn cứ công văn số: 4641/BGDĐT-CTHSSV ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân –SV” trong các trường đào tạo năm học 2010 – 2011

Căn cứ công văn số: 4641/BGDĐT-CTHSSV ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân –SV” trong các trường đào tạo năm học 2010 – 2011, phòng Công tác Sinh viên lập kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – SV” đầu khóa cho sinh viên khóa 07, năm học 2010 – 2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Giúp cho sinh viên nắm được những quy định, quy chế về đào tạo, công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của người sinh viên.

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – SV” đầu khóa phải tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực, có giấy chứng nhận. Cuối đợt học tập, sinh viên khóa 07 sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả nhận thức.

II. NỘI DUNG

1. Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt phát biểu chỉ đạo học tập.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục – đào tạo, chiếu phim tư liệu.

3. Nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; Giải đáp các Quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Luật giao thông đường bộ, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học.

5. Hướng dẫn phương pháp học tập Đại học cho sinh viên.

6. Viết bài thu hoạch  “Tuần sinh hoạt Công dân – SV” đầu khóa.

III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP  

1. Tổ chức

Tổ chức 01 khối lớp, các lớp trưởng thay phiên trực ban khối lớp học, nắm sĩ số, duy trì trật tự ra, vào lớp.

2. Phương pháp

- Giảng viên thuyết trình, nêu vấn đề cho sinh viên nghiên cứu tiếp thu, kết hợp với chiếu phim tư liệu.

- Sinh viên nghe, ghi chép trong giờ học, giờ tự học nghiên cứu các quy chế, quy định và chương trình đào tạo trong cuốn “Những điều sinh viên cần biết”.

- Phòng Công tác Sinh viên sẽ tổ chức kiểm tra nhận thức của sinh viên trong các nội dung được nghe trên lớp và các nội dung tự nghiên cứu nói trên bằng hình thức viết bài thu hoạch.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ ngày 25 – 29 tháng 10 năm 2010.

2. Địa điểm: Hội trường N.2  -  Trường ĐH Yersin Đà Lạt.

V.  CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

-  Phòng Công tác Sinh viên: Lập kế hoạch, xếp lịch học tập, mời giảng và chi trả giảng viên. Tổ chức điều hành lịch học tập đã xác định, tổ chức chấm bài thu hoạch của sinh viên.

- Kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân – SV” đầu khóa được tính vào kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 07 trong học kỳ I năm học 2010 – 2011.

- Phòng Quản trị vật tư chuẩn bị: Hội trường, âm thanh (chiếu phim tư liệu),
ánh sáng.

- Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị khung chữ:  “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm học 2010 – 2011, Đà Lạt, ngày 25  tháng 10 năm 2010.

- Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị bìa cứng in giấy chứng nhận, khăn trải bàn giảng viên, hoa, nước uống cho giảng viên chính, giảng viên phụ giảng và sinh viên. 

- Các chủ nhiệm lớp hằng ngày nắm tình hình học tập của sinh viên lớp mình để kịp thời khắc phục những yếu kém trong lớp./.

Nguyễn Thanh Sơn

 

Đăng ký tư vấn