https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 - 2011

Ngày đăng 26/10/2010 | Lượt xem: 1077

Năm học 2010 - 2011 là năm học triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Nghị quyết số 50/2010/NQ-QH12

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Số :4713/CT-BGDĐT                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 - 2011

                Năm học 2010 - 2011 là năm học triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 và Nghị quyết số 50/2010/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa 12 về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học"; là năm học thứ hai Ngành Giáo dục thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

               Chủ đề năm học 2010 - 2011 đối với giáo dục đại học là: "Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo".

Việc đổi mới quản lý giáo dục đại học trong năm học 2010 - 2011 cần đáp ứng 5 yêu cầu sau đây:

               1. Toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục đại học theo Nghị quyết số 50/2010/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa 12 về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đối với giáo dục đại học"; Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. 

               2. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng dự án Luật Giáo dục Đại học để trình Quốc hội vào cuối năm 2011; thực hiện chức năng quản lý nhà nước thông qua việc tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật và việc thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Download Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 - 2011

Đăng ký tư vấn