https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Về Yersin

Trang chủ Về Yersin Hệ thống nhận diện (CIP)

Hệ thống nhận diện (CIP)

Ngày đăng 10/09/2023 |

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN - CIP

A. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO

2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG FONT CHỮ

3. QUY ĐỊNH MẪU TRÌNH BÀY POWERPOINT

4. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐỒNG PHỤC SINH VIÊN

B. BỘ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

  1. YersinUni - LogoYU: Tải tại đây
  2. YersinUni - LogoTTC: Tải tại đây
  3. YersinUni - Font MyriadPro: Tải tại đây
  4. YersinUni - File Mau ppt: Tải tại đây
  5. YersinUni - File Mau Backdrop LED: Tải tại đây
  6. YersinUni - Huong Dan Thuc Hien He Thong Nhan Dien (CIP): Tải tại đây
  7. YersinUni - File Background Meet: Tải tại đây

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn