https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Hợp tác quốc tế

TRANG CHỦ Hợp tác quốc tế

Thông báo về việc tổng hợp thông tin hợp tác quốc tế

Ngày đăng 20/08/2013 | Lượt xem: 939

Đề nghị các phòng, khoa, đơn vị tổng hợp cung cấp thông tin về Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế trước ngày 31/8/2013 qua email phanuyenthi@yersin.edu.vn

Kính gửi: Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

          Nhằm phục vụ công tác Kiểm định chất lượng và đánh giá hiệu quả công tác hợp tác quốc tế của trường Đại học Yersin Đà Lạt, đề nghị các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc tổng hợp thông tin liên quan đến công tác hợp tác quốc tế, cụ thể như sau:

     1. Thông tin cán bộ, giảng viên, nhân viên đơn vị đã và đang đi du học hoặc tham gia chương trình du học tại chỗ, bao gồm các chi tiết sau: Họ và tên, ngành học, tên trường – tên quốc gia, chi phí (học bổng, tự túc, chương trình hợp tác), khóa học, kết quả.

     2. Thông tin các chương trình hội thảo, hội nghị quốc tế và các chương trình tài trợ có yếu tố nước ngoài gồm các chi tiết sau: Tên chương trình, cá nhân hoặc tổ chức tài trợ, tên quốc gia, hình thức tài trợ, thời gian, tổng kinh phí tài trợ.

     3. Thông tin các chương trình hội thảo, hội nghị quốc tế có cán bộ, giảng viên tham dự và có trình bày báo cáo, gồm các chi tiết sau: Tên chương trình, tên người tham dự, địa điểm, thời gian, đề tài báo cáo (đăng trên kỷ yếu nếu có)

          Đề nghị các phòng, khoa, đơn vị tổng hợp cung cấp thông tin về Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế trước ngày 31/8/2013 qua email phanuyenthi@yersin.edu.vn.  

Đăng ký tư vấn