https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tìm hiểu một số kiểu diễn ngôn của ngành Khoa học xã hội và Nhân văn - ThS. Nguyễn Thanh Tuấn & ThS. Trương Thị Thủy

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 574

Đặc biệt, các kiểu diễn ngôn phê bình khoa học xã hội và nhân văn lại càng là một vấn đề mới mẻ, phức tạp và chưa được chú ý nghiên cứu. Nội dung bài viết dưới đây tập trung làm rõ thuật ngữ diễn ngôn là gì. Các kiểu diễn ngôn cơ bản trong nghiên cứu

Tóm tt

Thuật ngữ diễn ngôn xuất hiện và được sử dụng rộng rãi trong các công trình nghiên cứu thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Châu Âu từ giữa thế kỷ XX.Ở Việt Nam hiện nay, thuật ngữ này vẫn còn tương đối xa lạ.Nó mới chỉ được giới thiệu trong các tác phẩm dịch thuật và một số công trình nghiên cứu ngôn ngữ nhưng chưa có sự thống nhất trong cách chuyển ngữ và cách hiểu nội hàm.Đặc biệt, các kiểu diễn ngôn phê bình khoa học xã hội và nhân văn lại càng là một vấn đề mới mẻ, phức tạp và chưa được chú ý nghiên cứu. Nội dung bài viết dưới đây tập trung làm rõ thuật ngữ diễn ngôn là gì. Các kiểu diễn ngôn cơ bản trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn một cách ngắn gọn.

 

Abtract

Some types of discourse in social sciences and humanities

The term discourse appeared and has been widely used in the study of social sciences and humanities in Europe since the mid- twentieth century . In Vietnam , so far this term is still relatively unfamiliar. It has only been introduced in the translation works and some studies of languages ​​but not in the unity of translation and interpreting connotation. In particular, the types of critical discourse of social sciences and the humanities are considered as a new and complex problem which has not been paying attention to research. The content of the article below focuses on clarifying what the term discourse is and what the basic styles of discourse in social science studies and humanities.

 

Tìm hiểu một số kiểu diễn ngôn của ngành Khoa học xã hội và Nhân văn 

Đăng ký tư vấn