Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thủ Tướng Chính Phủ ban hành chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011

Ngày đăng 30/12/2010 | Lượt xem: 694

Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011 và phân công cơ quan quản lý, triển khai thực hiện Chương trình

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2010/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011 và phân công cơ quan quản lý, triển khai thực hiện Chương trình như sau:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm.

a) Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn;

- Hỗ trợ tạo việc làm và phát triển thị trường lao động, đặc biệt ở khu vực nông thôn và khu vực phi chính thức.

b) Các dự án thành phần:

- Dự án 1: đổi mới và phát triển dạy nghề;

- Dự án 2: đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Dự án 3: vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm;

- Dự án 4: hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng;

- Dự án 5: hỗ trợ phát triển thị trường lao động;

- Dự án 6: nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình.

c) Phân công quản lý và thực hiện chương trình:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình.

Chi tiết tại: Ban hành các danh mục chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011

Đăng ký tư vấn