https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Tạ Hùng Anh, ThS. Nguyễn Văn Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Hải Minh: Đặc trưng quốc gia Việt Nam và đặc trưng quốc gia của một số nước¬ trên thế giới

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 88

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhận dạng và kiểm định cấu trúc các thành phần của đặc trưng quốc gia Việt Nam, đồng thời xác định vị trí của đặc trưng quốc gia Việt Nam so với một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhận dạng và kiểm định cấu trúc các thành phần của đặc trưng quốc gia Việt Nam, đồng thời xác định vị trí của đặc trưng quốc gia Việt Nam so với một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Phương pháp nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu bao gồm Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố EFA, CFA và phương pháp phân tích mô hình SEM. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng đặc trưng quốc gia Việt Nam bao gồm bốn thành phần là Di sản lịch sử, Tương đồng văn hóa, Đức tin tôn giáo và Vị chủng tiêu dùng. Nhìn chung, Việt Nam được xem là có đặc trưng quốc gia khá mạnh (tổng điểm đặc trưng quốc gia của Việt Nam khá cao 20,65). Kết quả này sau đó được so sánh với 9 quốc gia và lãnh thổ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Thụy Điển, và Mexico. Kết quả cho thấy tổng điểm đặc trưng quốc gia Việt Nam cũng như điểm trung bình của các thành phần đều khá cao so với các nước này.


Chi tiết: ThS. Tạ Hùng Anh, ThS. Nguyễn Văn Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Hải Minh: Đặc trưng quốc gia Việt Nam và đặc trưng quốc gia của một số nước¬ trên thế giới

Đăng ký tư vấn