https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Nguyễn Thanh Sơn: Giáo dục mục đích, động cơ học tập cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 358

Động cơ của hoạt động học tập là nguyên nhân trực tiếp giúp sinh viên duy trì hứng thú và vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích đề ra. Vì vậy, tác giả đề xuất nhà trường cần giáo dục mục đích, động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên qua 4 biện ph

Tóm tt

     Đng cơ ca hot đng hc tp là nguyên nhân trc tiếp giúp sinh viên duy trì hng thú và vượt qua mi khó khăn đ đt được mc đích đ ra. Vì vy, tác gi đ xut nhà trường cn giáo dc mc đích, đng cơ hc tp đúng đn cho sinh viên qua 4 bin pháp: Thông qua vic nâng cao nhn thc ca sinh viên v mc tiêu, yêu cu ca ngành hc và cng c nim tin hc tp; xây dng bu không khí tích cc hc tp trong tp th sinh viên; kích thích tinh thn say mê hc tp, nghiên cu khoa hc; tăng cường các hot đng giáo dc chính tr tư tưởng, đo đc, li sng.

Abstract

Educating students on learning motivation and goals in credit system

     Learning motivation directly sustains students’ interest in learning and helps them overcome all difficulties in achieving their intended learning goals. Thus, the author proposed four measures of how to direct students’ learning goals and learning motivation: through the awareness of students about  discipline objectives and discipline requirements then enhancing their academic confidence; through creating a positive learning environment; through stimulating their enthusiasm in learning and doing scientific researches; through operating more activities of ideological and political education and teaching ethics.


Xem chi tiết: Giáo dục mục đích, động cơ học tập cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Đăng ký tư vấn