https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc đánh giá xếp loại đoàn viên và tổ chức công đoàn

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 912

Các đơn vị tổ chức đăng ký và nộp Danh sách đăng ký thi đua năm học 2013-2014 (Theo Mẫu) trước ngày 02/12/2013.

Thực hiện Công văn số 296/LĐLĐ ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc đánh giá xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2013, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở yêu cầu các CĐBP triển khai xuống các Tổ công đoàn, các ĐVCĐ thực hiện nội dung đánh giá, xếp loại các cá nhân và tập thể, cụ thể như sau:

1. Đối với tổ công đoàn:

- Tổ trưởng tổ chức họp tổ bình xét danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” dựa vào các tiêu chí trong bảng chấm điểm (Mẫu số 02 – CĐ);

- Căn cứ tiêu chí chấm điểm tổ công đoàn vững mạnh, tổ tự chấm điểm và xếp loại tổ công đoàn (Mẫu số 01 - CĐ).

2. Đối với công đoàn bộ phận:

- Tiến hành họp Ban chấp hành đánh giá kết quả bình xét từ các tổ, tự chấm điểm đánh giá xếp loại công đoàn bộ phận (Mẫu điểm 01- CĐ) ;

- Căn cứ hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 26 tháng 6 năm 2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh để chấm điểm Công đoàn cơ sở (đính kèm bảng chấm điểm);

- Các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá, xếp loại nhằm nâng cao chất lượng xây dựng tổ công đoàn, công đoàn bộ phận vững mạnh hàng năm./.

 3. Thời gian thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng:

1- Các Tổ Công đoàn, hoàn tất việc bình xét và hồ sơ thi đua, khen thưởng của đơn vị gửi kết quả về CĐBP trước ngày 20/11/2013.

2- Các CĐBP: Hoàn tất trước ngày 25/11/2013.

3- Họp BCH CĐCS: Trước ngày 30/11/2013.

4- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng: Trong Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2013-2014.

4. Về hình thức hồ sơ:

Tất cả các biểu mẫu chấm điểm các tổ công đoàn lấy trên Website của trường Đại học Yersin Đà Lạt;

 Hồ sơ các Tổ Công đoàn, CĐBP gửi về đ/c Đặng Ngọc Thủy Tiên – UV BCH CĐCS phụ trách thi đua. 

 

 

5. Về cung cấp thông tin liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng:

Ban thi đua, UBKT công đoàn có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến việc bình xét thi đua, khen thưởng (như kết quả theo dõi từng đợt thi đua, việc thực hiện nội quy, quy chế 2012 -2013, kết quả việc đăng ký và thực hiện làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh …) để các Tổ Công đoàn, CĐBP, CĐCS làm cơ sở thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng.

6. Đăng ký thi đua năm học 2013-2014:

Các đơn vị tổ chức đăng ký và nộp Danh sách đăng ký thi đua năm học 2013-2014 (Theo Mẫu) trước ngày 02/12/2013.

Đăng ký tư vấn