https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

PGS.TS. Phạm Bá Phong: Những bước ngoặt quan trọng trong năm học mới 2012 – 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 68

Đây là năm học thực hiện Luật giáo dục Đại học 2012 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020. Chúng ta phải thấm nhuần sâu sắc sứ mệnh và tính chất của hai văn bản này.

Tóm tắt

     Đây là năm học thực hiện Luật giáo dục Đại học 2012 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020. Chúng ta phải thấm nhuần sâu sắc sứ mệnh và tính chất của hai văn bản này. Muốn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà phải đổi mới tư duy, xem đổi mới giáo dục là đường lối, quan điểm chiến lược. Đây là những bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng, mở ra một trang mới với diện mạo mới, kỳ vọng mới, nhằm khắc phục tình trạng yếu kém, lạc hậu về giáo dục, chuyển sang một mô hình phát triển phù hợp với những chuyển biến mang tính thời đại, góp phần đưa nền giáo dục nước nhà hội nhập với khu vực và thế giới.

Abstract

Important turning points in the new school year 2012 – 2013

     This is the year of implementing the Law on Higher Education 2012 and Education Development Strategy 2011 – 2020. We must deeply understand the mission and the nature of these two documents. To innovate the Education fundamentally and comprehensively, the government has to innovate the thinking, and find innovating education to be the strategic perspective. This is the turning point of significance, opening a new page with a new look and new expectations to overcome the weaknesses and backwardness in education; then turn our education into a developing model  which is consistent with the current changes and able to integrate into the region and the world.


Xem chi tiết: Những bước ngoặt quan trọng trong năm học mới 2012 – 2013

Đăng ký tư vấn