https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

PGS. TS Phạm Hồng Phi: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục đào tạo và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 221

Bài viết tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục - đào tạo, vận dụng vào đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học Yersin Đà Lạt hiện nay

    Tiếp tục học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách sống và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng cũng là yêu cầu cấp thiết đối với toàn Đảng, toàn dân. Để đổi mới toàn diện và căn bản nền giáo dục, bên cạnh việc đổi mới cơ chế quản lý, nội dung chương trình thì đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo giữ vị trí hết sức quan trọng. Bài viết tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục - đào tạo, vận dụng vào đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học Yersin Đà Lạt hiện nay

Xem chi tiết PGS. TS Phạm Hồng Phi: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục đào tạo và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Đăng ký tư vấn