https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

PGS. TS. Phạm Bá Phong: Nghị quyết 29/Nq-Tw – Nhận thức và hành động

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 206

Cụ thể hóa những vấn đề quan trọng trong Nghị quyết này sẽ giúp trường Đại học Yersin Đà Lạt đề ra chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới.

        Sự ra đời của Nghị quyết 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đã đem lại cho toàn xã hội niềm tin về một tương lai rực rỡ, chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Cụ thể hóa những vấn đề quan trọng trong Nghị quyết này sẽ giúp trường Đại học Yersin Đà Lạt đề ra chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới.

       Chi tiết:  Nghị quyết 29/Nq-Tw – Nhận thức và hành động

Đăng ký tư vấn