https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Nguyễn Mạnh Hùng: Thiết bị phân tích nitơ phục vụ công tác phân tích và giảng dạy

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 63

Nội dung của đề tài là nghiên cứu, lắp đặt thiết bị mang tính chất trực quan trong phân tích Nitơ, theo phương pháp Kjeldahl, đồng thời để hướng dẫn cho sinh viên nâng cao kỹ năng thực nghiệm.

 

Tóm tt

      Ni dung ca đ tài là nghiên cu, lp đt thiết b mang tính cht trc quan trong phân tích Nitơ, theo phương pháp Kjeldahl, đng thi đ hướng dn cho sinh viên nâng cao k năng thc nghim. Thiết b phi đm bo các yêu cu:

     Va cho sinh viên hiu rõ hơn v mt lý thuyết, thy quá trình din biến ca phn ng hóa hc trong quá trình phân tích ch tiêu Nitơ.

     Va đm bo tính chính xác khi đánh giá ch tiêu này trong nhng đ tài có liên quan. Đc bit, giúp cho sinh viên làm lun văn tt nghip đi vi nhng lun văn có liên quan đến phân ch tiêu này.

     Va có tính hiu qu v mt kinh tế so vi vic phi đt hàng mua thiết b này. Tn kém không đáng k khi thay thế hoc sa cha nhng hư hng.

                                                                                   Abstract

Kjeldahl-method nitrogen analysis equipment in teaching and studying

     Nitrogen in agriculture is an important indicator in assessing the growth of crops: usually nitrogen in the soil exists as a second source of easily digested protein for plant- nitrogen -ammonia (NH4+) and nitrate (NO3-). In general, the mineral form of nitrogen is largely decomposed from Chlorophyll.

     Each Chlorophyll molecule contains 56 grams of nitrogen Wastewater nitrogen in the form of NO3-; NO2-, NH4 +, are also limited to the certain levels.

     To serve teaching in the basic chemical laboratory, the Enviromental Department of Yersin University has designed and installed Nitrogen Kjendahl instrument.


Xem chi tiết: Thiết bị phân tích nitơ phục vụ công tác phân tích và giảng dạy

Đăng ký tư vấn