https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2010 Đợt 2

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 80

 

Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức đợt “Hiến Máu Tình Nguyện” năm 2010 đợt 2 tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Với phương châm: “Một giọt máu cứu một người”, nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng” của sinh viên.

Là một tiêu chuẩn trong xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2010 – 2011.

Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Các đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện được xét nghiệm máu miễn phí, được nhận quà tặng hiến máu trị giá 80.000đ, hỗ trợ chi phí đi lại 30.000đ, ăn tại chỗ sau hiến máu trị giá 20.000đ (theo quy định của Bộ Y Tế).

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

-      Từ 7h00 – 8h00:             Du lịch, Điều Dưỡng vaø Chi đoaøn caùn bộ

-      Từ 8h00 – 9h00:             Quản trị kinh doanh, Kiến truùc

-      Từ 9h00 – 10h00:           Công nghệ Sinh học, Ngoại ngữ

-      Từ 10h00 trở đi:              Tin học, Khoa học moâi trường

* Địa điểm: Hội trường H33 – Trường Đại học Yersin Đaø Lạt.

IV. PHÂN BỔ LỰC LƯỢNG

 

 

Đề nghị các đơn vị vận động đoaøn vieân, sinh vieân tham gia hiến maùu theo số lượng dưới đaây:

 

Stt

Lieân chi hội

Số lượng tham gia hiến maùu (tối thiểu)

Caùn boä phuï traùch

1

Tin học

15

Buøi Thị Bích Dung

2

Khoa học moâi trường

35

Trịnh Văn Cầu

3

Công nghệ Sinh học

35

Leâ Mai Như Uyeân

4

Quản trị Kinh doanh

45

Đặng Ngọc Thủy Tieân

5

Kiến truùc vaø MTCN

15

Trần Voõ Caùt Töôøng

6

Ngoại ngữ

25

Ng. Thị Hoàng Nguyeân

7

Du lịch

35

Lưu Thắng Lợi

8

Điều Dưỡng

35

Trương Thị Mai Quyeân

9

Caùc chi ñoaøn caùn bộ

10

Dương Quang Vinh

Tổng cộng:

250 SV

 

 

 

V. BAN TỔ CHỨC

 

 

-      Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội sinh viên trường                      Trưởng Ban

-      Đ/c Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường           Phó Ban

-      Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Đoàn trường                            Phó Ban

-      Đ/c Thái Thị Nhàn – UV BTV Đoàn trường                                       Thành viên thường trực

-      Đ/c Nguyễn Khắc Hội – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường                Thành viên

-      Đ/c Lưu Bảo Trung – Chuyên trách Đoàn trường                               Thành viên

-      Đ/c Trương Thị Mai Quyên – UVBTV Đoàn trường                          Thành viên

-      Đ/c Cao Thị Hiền – UVBTV Đoàn trường                                         Thành viên

-      Đ/c Trịnh Văn Cầu – UVBTK Hội Sinh viên trường                           Thành viên

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

-      Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đơn vị, Liên chi hội, chi hội, chi đoàn cán bộ. Tổ chức đăng ký hiến máu tình nguyện đạt yêu cầu đề ra.

-      Mời Coâng đoaøn nhaø tröôøng, Ñoaøn trường THPT Yersin cuøng phối hợp để vận động caùn bộ, giảng vieân tham gia hiến maùu.

-      Chuẩn bị thật chu đáo, kỹ lưỡng để đợt ra quân “Hiếu máu tình nguyện” diễn ra thành công, đạt mục đích đề ra.

2. BCH Liên chi hội, Chi đoàn cán bộ

-     BCH các Liên chi hội có trách nhiệm tuyên truyền, kêu gọi sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện theo mẫu đăng ký gửi kèm. Lập danh sách sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

-      Từ 18/10/2010 – 25/10/2010: triển khai kế hoạch, gửi mẫu danh saùch đăng kyù cho caùc Lieân Chi hoäi vaø baét ñầu nhận danh saùch đăng kyù.

-      Ngaøy 26/10/2010: Hết hạn đăng kyù vaø tổng kết danh saùch.

-      Ngaøy 27/10/2010: Tổ chức hiến maùu tình nguyện.

 

 

Nguyễn ThanhSơn

 

Đăng ký tư vấn