Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2011

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 417

Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2011

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TRƯỜNG NĂM 2011 

 Trên cơ sở quyết định của Hiệu trưởng Đại học Yersin Đà Lạt ký ngày 12/05/2011

về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2011.

Hôm nay, ngày     tháng    năm 2011 tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, hợp đồng này được ký kết để triển khai thực hiện đề tài:

“……………………………………………………………………………………….”

Mã số đề tài:…………………………………….

giữa hai bên.

Bên A

Đại diện:  Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Yersin Đà Lạt

Họ tên, chức vụ:  TS. Vũ Như Ngọc

Điện thoại: 552111 – 1011

Bên B

1. Đơn vị chủ trì (Khoa, phòng)

Đại diện:

Họ tên, chức vụ:

Điện thoại: 552111 -

2. Chủ nhiệm đề tài

Ông (Bà):  

Học vị:

Chức vụ:

Điện thoại:

Download Mẫu hợp đồng NCKH cấp khoa 2011.doc

Đăng ký tư vấn