https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Đảng bộ trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 904

Ngày 24/04/2005, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thành lập Chi bộ Đảng trường Đại học Yersin Đà Lạt, ngày 24/8/2005 chi bộ tiến hành đại hội lần thứ nhất và ngày 12/11/2007 được chuyển thành Đảng bộ cơ sở.

I- Quá trình phát triển

Ngày 24/04/2005, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thành lập Chi bộ Đảng trường Đại học Yersin Đà Lạt, ngày 24/8/2005 chi bộ tiến hành đại hội lần thứ nhất và ngày 12/11/2007 được chuyển thành Đảng bộ cơ sở.

            - Qua 7 năm hoạt động từ một Chi bộ có 08 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ có 54 đảng viên.

          Trong đó:

                   + Kết nạp đảng viên mới: 38.

                   + Đảng viên từ các đơn vị khác chuyển đến: 29.

                   + Đảng viên chuyển đi đơn vị khác:  21.

Năm đầu (2005) mới thành lập nên Chi bộ không đủ điều kiện để đánh giá, xếp loại. Năm 2006 (Chi bộ) và các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (Đảng bộ) đều được tổ chức Đảng cấp trên công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Các Chi bộ trực thuộc được xếp loại trong sạch vững mạnh, cụ thể là:

Năm 2008 : 3/3 chi bộ; Năm 2009: 4/5 chi bộ; Năm 2010: 5/5 chi bộ; năm 2011: 5/6.

Thời gian hoạt động còn quá ngắn nhưng trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tạo dựng được một cơ sở khá khang trang, sạch đẹp; đã tập hợp và bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”; hình thành được hệ thống tổ chức Đảng và các Đoàn thể quần chúng vững mạnh. Đó là những kết quả ban đầu hết sức quan trọng. Tuy nhiên cũng có những hạn chế, yếu kém cần phải phấn đấu khắc phục như: Hiệu quả của các mặt hoạt động chưa cao; số lượng giảng viên có học hàm, học vị cao không nhiều; nguồn lực cho sự phát triển không mạnh…

 II- Chức năng – nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ trường Đại học Yersin Đà Lạt thực hiện theo Quy định 163/QĐ-TW ngày 15 tháng 04 năm 2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là:

1 Chức năng

Đảng bộ cơ sở trường Đại học Yersin Đà Lạt là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

2- Nhiệm vụ:

2.1 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hợp đồng và thỏa ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc thu học phí, tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ…

b- Tham gia với chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển của đơn vị, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên, học sinh; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng về phân phối theo các quy định của Nhà nước.

c- Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học và địa phương nơi nhà trường đóng.

2.2 Lãnh đạo công tác tư tưởng

a- Giáo dục đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị tự giác chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và các quy định của Nhà nước, làm cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm vững chủ trương xã hội hóa giáo dục.

b- Tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất của người thầy giáo.

2.3 Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

a- Chủ động phối hợp với hội đồng quản trị, hiệu trưởng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong đơn vị có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

b- Cấp ủy chủ động tham gia ý kiến với chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng trong việc kiện toàn tổ chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ trong đơn vị.

c- Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyển của cấp trên.

2.4- Lãnh đạo các đoàn thể

a- Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong nhà trường vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

b- Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thỏa ước lao động đã ký kết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong đơn vị.

2.5- Xây dựng tổ chức Đảng

a- Cấp ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

b- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên.

c- Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.

d- thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên trong bộ máy quản lý, điều hành của đơn vị và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

e- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hành năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

f- Xây dựng cấp ủy, trước nhất là thường trực cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.

        III. Danh sách Ban Chấp hành Đảng ủy và cán bộ chuyên trách hiện nay của Đảng bộ, gồm:

        Bí thư: Đ/c Trương Thành Trung – Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

        Phó Bí thư: Đ/c Phạm Bá Phong – Hiệu trưởng.

        Đảng ủy viên: Đ/c Lê Dừa – Trưởng Phòng Quản trị Vật tư, Phó trưởng Ban đảm bảo an ninh trật tự trường học.

        Đảng ủy viên: Đ/c Ngô Mạnh Phụng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

        Đảng ủy viên: Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Phó giám đốc Trung tâm truyền thông, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên.

        Đảng ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Rạng – Phó phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

          Văn phòng Đảng ủy: Thái Thị Nhàn – Cán bộ Thanh tra pháp chế.

Điện thoại liên lạc: 0633 552 111 – 1031.

        Email liên lạc: phsttn1912@gmail.com.

Đăng ký tư vấn