https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 932

Kính mời quý cổ đông theo dõi danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tại tập tin đính kèm.

 

Kính mời quý cổ đông theo dõi danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tại tập tin đính kèm, bao gồm:

Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016: XEM TẠI ĐÂY

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông: XEM TẠI ĐÂY

2. Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ và thể thức biểu quyết: XEM TẠI ĐÂY

3. Báo cáo hoạt động HĐQT: XEM TẠI ĐÂY

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2016 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018: XEM TẠI ĐÂY

5. Báo cáo hoạt động của BKS & thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016: XEM TẠI ĐÂY

6. Tờ trình chuẩn y Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường: XEM TẠI ĐÂY

7. Tờ trình thay đổi niên độ tài chính: XEM TẠI ĐÂY

8. Tờ trình chuẩn y việc chi thù lao của HĐQT và thù lao của HĐQT niên độ 2017 - 2018: XEM TẠI ĐÂY

9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán: XEM TẠI ĐÂY

10. Tờ trình điều chỉnh mệnh giá cổ phần và tăng vốn điều lệ của Trường: XEM TẠI ĐÂY

11. Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT (đại diện những người góp vốn), 03 thành viên BKS và bầu nhân sự thay thế: XEM TẠI ĐÂY

12. Tờ trình danh sách ứng cử viên đại diện những người góp vốn bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS: XEM TẠI ĐÂY

13. Thể lệ bầu cử: XEM TẠI ĐÂY

14. Tài liệu đính kèm:

14.1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường được HĐQT ban hành ngày 18/5/2017

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường ĐH Yersin Đà Lạt

14.1.1 Quy chế tổ chức và hoạt động trường ĐH Yersin Đà Lạt

14.1.2 Sơ đồ tổ chức

14.1.3 Danh mục các đơn vị và lĩnh vực phụ trách

14.1.4 Chức năng, nhiệm vụ các lĩnh vực tại trường

14.2. Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường được HĐQT ban hành ngày 16/12/2016

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

14.2.1 Chế độ công tác phí

14.2.2 Các tiện ích do đối tác hỗ trợ

14.2.3 Phân hạng áp dụng công tác phí

14.2.4 Định mức cấp phát tài sản; công cụ, dụng cụ, đồng phục & khác

14.2.5 Phân hạng trang cấp xe ôtô và định mức xăng và văn phòng phẩm

14.2.6 Chế độ tổ chức lễ, hội nghị, hội thảo

14.2.7 Chế độ tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao

14.3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: XEM TẠI ĐÂY

 

 

 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đăng ký tư vấn