https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Các yếu tố thuộc chất lượng đào tạo ảnh hưởng lên sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 197

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố thuộc chất lượng đào tạo ảnh hưởng lên sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố thuộc chất lượng đào tạo ảnh hưởng lên sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt. Đề tài nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát 174 sinh viên đang theo học tại Trường bằng phiếu điều tra; dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS. Kết quả kiểm định nghiên cứu cho thấy các thang đo đều đạt độ tin cậy. Sau khi phân tích nhân tố, mười tám biến quan sát gom thành bốn yếu tố có giá trị phù hợp để phân tích hồi quy. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy cả bốn yếu tố là “Chương trình đào tạo”, “Năng lực giảng viên”, “Cơ sở vật chất” và “Năng lực phục vụ” đều có ảnh hưởng tích cực lên “Sự hài lòng” của sinh viên, trong đó yếu tố “Năng lực giảng viên” có tác động mạnh mẽ nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="Phạm Hồng Phi: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Nguyễn Thanh Sơn: Phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội tại các trường đại học Việt Nam Trịnh Thị Hà: Các yếu tố thuộc chất lượng đào tạo ảnh hưởng lên sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt Mai Danh Đạt: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và rào cản chuyển đổi đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ xe khách Thành Bưởi – Đà Lạt Trần Thị Mỹ Trang &amp; Trần Thị Thanh Hương: Xử lý chất thải đô thị bằng quá trình thiếu khí – hiếu khí sử dụng giá thể sợi day Trần Thị Hạnh: Sơn Nam – Một đời Sống và Viết Trần Ngọc Thạch Vân: Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận Phạm Bá Phong: Người Nữ tướng – Phó Tư lệnh">Các yếu tố thuộc chất lượng đào tạo ảnh hưởng lên sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt</a></p>

Đăng ký tư vấn