Báo cáo công khai

TRANG CHỦ Báo cáo công khai

Báo cáo Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học

Ngày đăng 04/04/2010 | Lượt xem: 1162

Báo cáo Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học

Số: 76 /BC-DYD Đà Lạt, ngày 07 tháng 12 năm 2009.

BÁO CÁO

Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học

I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1. Các chuẩn đầu ra đã công bố

Trên cơ sở Quyết định số 04/1999/QĐ-BGDĐT ngày 11/2/1999 và Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, trường Đại học Yersin Đà Lạt đã quy định cụ thể các chuẩn đầu ra tại Quyết định số 42/QĐ-DYD-ĐT ngày 05/7/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt về việc ban hành Quy chế đào tạo áp dụng cho hệ đại học chính quy và các quy định cụ thể hướng dẫn tổ chức thi đầu ra (tốt nghiệp) cho sinh viên.
Theo đó, các chuẩn đầu ra phải đảm bảo quy định sau:

1.1. Quy định các hình thức thi tốt nghiệp

Năm cuối khóa, sinh viên được đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp 2 môn (thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp) và thi môn Lý luận chính trị cuối khóa.

1.1.1. Điều kiện được đăng ký làm khóa luận:

- Khóa luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng tương đương 10 đvht (đối với khoá đào tạo 4 năm), riêng ngành Kiến trúc và Mỹ thuật công nghiệp đồ án tốt nghiệp có khối lượng tương đương 16 - 18 đvht. Sinh viên được làm khóa luận nếu hội đủ các điều kiện: Tính từ đầu khóa học đến thời điểm phân công làm khóa luận, sinh viên phải học đúng tiến độ, tích lũy đủ số học phần quy định của chương trình; có điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên; không có môn học nào dưới 5 điểm.

- Sinh viên chỉ được bảo vệ khoá luận khi đã hoàn thành chương trình giáo dục quy định cho ngành học.

1.1.2. Điều kiện thi tốt nghiệp (môn cơ sở ngành và chuyên ngành):

- Thi tốt nghiệp: Đối với những sinh viên viên không đủ tiêu chuẩn làm khóa luận hoặc đủ tiêu chuẩn nhưng không đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên được dự thi tốt nghiệp nếu đã tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình giáo dục; có điểm trung bình tích lũy đạt từ 5 trở lên.

- Nội dung thi gồm 2 phần : phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên ngành. Mỗi phần được tổng hợp và cấu trúc sao cho tương đương với 5 đvht.

1.1.3. Điều kiện thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị cuối khóa:

- Sinh viên đã thi đạt 5 môn: Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị Mác Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Điểm thi môn Lý luận chính trị cuối khóa không cộng vào điểm trung bình chung, nhưng được xem là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp.

1.1.4. Sinh viên bảo vệ đồ án, khoá luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và môn Lý luận chính trị cuối khóa nếu có điểm dưới 5, sẽ được nhà trường tổ chức cho bảo vệ hoặc thi lại trongthời gian 6 tháng sau khi trường công bố kết quả.

1.2. Quy định điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5;

- Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị cuối khóa;

- Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

1.3. Chất lượng giáo dục thực tế

- Đến tháng 10/2009, Trường đã có 2 khóa sinh viên ra trường, tổng số sinh viên tốt nghiệp là 416 người, chiếm tỷ lệ 62,8% (trong đó xếp loại: Giỏi: 0,5%; Khá: 22,11%; Trung bình khá: 63%; Trung bình: 14,4%).

- Tháng 12/2009 tới đây Trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho số sinh viên còn lại, sau khi sinh viên đã củng cố kiến thức và tích lũy đủ khối lượng quy định của chương trình giáo dục.

- Các số thống kê trên đây cho thấy sinh viên được sàng lọc trong quá trình đào tạo và được đánh giá một cách nghiêm túc, nhà trường rất chú trọng đến chất lượng đầu ra, không chạy theo chỉ tiêu. Tỷ lệ tốt nghiệp (lần 1) phù hợp, đạt chuẩn đầu ra quy định.

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm

Năm 2008, trường Đại học Yersin Đà Lạt có khóa đầu tiên tốt nghiệp ra trường, số lượng sinh viên tốt nghiệp là 88 / 97 sinh viên. Nhà trường đã quyết định giữ lại 04 sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt để tiếp tục bồi dưỡng thành giảng viên cơ hữu cho trường.

Sau 1 năm sinh viên Khóa I tốt nghiệp, tính đến tháng 8 năm 2009, các khoa Quản trị Kinh doanh, Du lịch, và Công nghệ Sinh học đã thực hiện việc thống kê sinh viên tốt nghiệp có việc làm bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho sinh viên. Qua đó, nhà trường nắm được số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm chiếm khoảng 95% số lượng sinh viên tốt nghiệp, trong đó có tới 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng với chuyên ngành được đào tạo.

3. Kết quả kiểm định chất lượng:

Trường đã gửi Báo cáo tự đánh giá về Bộ Giáo dục & Đào tạo. Theo đánh giá của chuyên gia phản biện Bộ Giáo dục và Đào tạo thì "Dữ liệu của Báo cáo tự đánh giá đủ điều kiện để tổ chức đánh giá ngoài". Sau khi nhà trường hoàn thiện việc chỉnh sửa Báo cáo tự đánh giá lần cuối, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Bộ sẽ sắp xếp lịch tổ chức đánh giá ngoài.

II. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ

2. Cơ sở vật chất

III. Công khai thu chi tài chính

1. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (năm học 2009-2010)

- Học phí:

+ Khóa III & IV: 6.000.000đ/SV/năm học

+ Khóa V & VI:

* Khoa Kiến trúc và Điều dưỡng: 7.000.000đ/SV/năm học

* Các khoa khác: 6.500.000đ/SV/năm học

+ Học phí học lại: 35.000đ/tín chỉ

- Lệ phí:

+ Thi lại: 5.000đ/môn

+ Thi tốt nghiệp: 50.000đ/môn

- Các khoản thu khác từ người học:

+ Bảo hiểm y tế: 120.000đ/SV/năm

+ Bảo hiểm thân thể: 40.000đ/SV/năm

2. Các nguồn thu khác của trường:

- Thu từ dự án DANIDA (dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu do Đan Mạch tài trợ): 2.139.398.798đ

- Thu từ các hoạt động dịch vụ: 384.000.000đ

3. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp

- Giảm học phí 50% cho con em cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

- Cấp học bổng từ kinh phí của trường: 100.000.000đ/100 sinh viên

4. Kết quả kiểm toán năm 2008:

- Ngày được kiểm toán: 28/4/2009.

- Kết luận kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của trường Đại học Yersin Đà Lạt tại thời điểm ngày 31/12/2008, kết quả hoạt động kinh doanh vàlưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BTC ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thông tư 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập và các quy định pháp lý có liên quan.

5. Thu nhập bình quân / 1 tháng của giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ (năm 2008 và ước thực hiện năm 2009):

Năm 2008 Ước năm 2009

- Giảng viên: 2.348.405đ - 2.918.471đ

- Cán bộ quản lý giáo dục: 2.647.937đ - 3.025.543đ

- Nhân viên phục vụ: 1.415.962đ - 1.653.682đ


IV. Hình thức và địa điểm công khai

Những nội dung báo cáo trên đây được đăng tải trên Webside của trường (http://www.yersin.edu.vn).

 

 

Đăng ký tư vấn