Học kỳ doanh nghiệp
Xét tuyển học bạ
Phương thức xét tuyển
Đào tạo 3 năm có đảm bảo kiến thức, kỹ năng
Cơ hội học tập và làm việc Quốc tế