Hệ thống nhận diện (CIP)

A. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO

B. BỘ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

YersinUni – LogoYU: Tải tại đây

YersinUni – LogoTTC: Tải tại đây

YersinUni – Font MyriadPro: Tải tại đây

YersinUni – File Mau ppt: Tải tại đây

YersinUni – File Mau Backdrop LED: Tải tại đây

YersinUni – Huong Dan Thuc Hien He Thong Nhan Dien (CIP): Tải tại đây

YersinUni – File Background Meet: Tải tại đây

YersinUni – File Bảng tên: Tải tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT