Tên: - Chuyên mục:
Tên Tài Liệu Chuyên Mục Ngày Đăng Tải Về
Bàn về quan hệ hợp tác giữa trường Đại học với Doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực Số 07 (11/2014) 11/06/2015
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 của trường Đại học Yersin Đà Lạt Số 07 (11/2014) 11/06/2015
Thông báo chương trình SUSI Học giả & chuyên viên trung học 2015 Tài Nguyên Khác 11/06/2015
THÔNG TƯ 27 (VỀ QUY CHẾ NGOẠI TRÚ) Phòng Công Tác Sinh Viên 11/06/2015
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN Phòng Công Tác Sinh Viên 11/06/2015
QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN Phòng Công Tác Sinh Viên 11/06/2015
QUY CHẾ 43 (ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ) Phòng Công Tác Sinh Viên 11/06/2015
QUY CHẾ 25 ( ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ KẾT HỢP HỌC PHẦN) Phòng Công Tác Sinh Viên 11/06/2015
KẾ HOẠCH YERSIN'S WISDOM OPEN - 2014 TT Thông Tin và Truyền Thông 11/06/2015
YERSIN'S WISDOM OPEN - 2014 (ANSWER SHEET) TT Thông Tin và Truyền Thông 11/06/2015
YERSIN'S WISDOM OPEN - 2014 (QUESTION) TT Thông Tin và Truyền Thông 11/06/2015
Danh sách giảng viên trường ĐH Yersin Đà Lạt Phòng Tổ Chức - Hành Chính 11/06/2015
Lịch thi đợt 1 học kỳ I 2014-2015 Phòng Đào Tạo và Nghiên cứu khoa học 11/06/2015
Biên bản thanh lý thuế khoán chuyên môn Biểu mẫu - Quy chế NCKH 11/06/2015
Biểu mẫu báo cáo tiến độ NCKH Biểu mẫu - Quy chế NCKH 11/06/2015
Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí NCKH Biểu mẫu - Quy chế NCKH 11/06/2015
Hợp đồng NCKH - Cấp khoa Biểu mẫu - Quy chế NCKH 11/06/2015
Hướng dẫn trình bày nghiên cứu khoa học (Tổng quát) Biểu mẫu - Quy chế NCKH 11/06/2015
Mẫu thuyết minh đề tài NCKH Biểu mẫu - Quy chế NCKH 11/06/2015
Quy Trình Xét Duyệt Biểu mẫu - Quy chế NCKH 11/06/2015
KN Quản lý bản thân & Thời gian Đoàn TNCS HCM 11/06/2015
KN Thuyết trình Đoàn TNCS HCM 11/06/2015
KN Tư duy & Hành vi Tích cực Đoàn TNCS HCM 11/06/2015
KN Thích ứng & Đặt mục tiêu Đoàn TNCS HCM 11/06/2015
Đoàn TNCS HCM 11/06/2015