Tên: - Chuyên mục:
Tên Tài Liệu Chuyên Mục Ngày Đăng Tải Về
CN. Nguyễn Thanh Mỹ: Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đà Lạt Số 08 (01/2015) 11/06/2015
ThS. Trịnh Xuân Thắng: Xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế: Quan điểm và giải pháp hiện thực hóa Số 08 (01/2015) 11/06/2015
ThS. Lê Đinh Phú Cường: Xây dựng phần mềm thu bài thi trên máy tính theo mô hình Client - Server Số 08 (01/2015) 11/06/2015
ThS. Trần Thị Thanh Xuân - PGS.TSKH. Bùi Tá Long: Ứng dụng Gis và mô hình toán giám sát ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp tại lưu vực sông Thị Vải Số 08 (01/2015) 11/06/2015
ThS. Hà Thị Thùy Dương: Giáo dục đại học với việc xây dựng văn hóa tranh luận cho sinh viên Việt Nam hiện nay Số 08 (01/2015) 11/06/2015
ThS. Nguyễn Thanh Sơn: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra Số 08 (01/2015) 11/06/2015
Trương Thành Trung: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại trường Đại học Yersin Đà Lạt Số 08 (01/2015) 11/06/2015