Tên: - Chuyên mục:
Tên Tài Liệu Chuyên Mục Ngày Đăng Tải Về
Thông báo về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tạị Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN Phòng Tài Chính Kế Toán 11/06/2015
DS Khen thưởng, năm 2013 Phòng Tài Chính Kế Toán 11/06/2015
Mẫu phiếu đề xuất duyệt chi Phòng Tài Chính Kế Toán 11/06/2015
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng Phòng Tài Chính Kế Toán 11/06/2015
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng Phòng Tài Chính Kế Toán 11/06/2015
Mẫu giấy thanh toán tạm ứng Phòng Tài Chính Kế Toán 11/06/2015