Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 848

Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Đó là khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X.

      Tại Lễ Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã báo cáo tóm tắt với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu tham dự Đại hội Kết quả thực hiện nghị quyết Đại  hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và Mục tiêu, Phương hướng, Nhiệm vụ, Giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.

      Xác định năm năm tới kinh tế nước ta sẽ phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng sau thời kỳ suy giảm; hội nhập quốc tế sẽ ngày càng sâu rộng và thực chất; khoa học công nghệ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về thanh niên tiếp tục được hoàn chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện, mở ra cho thanh niên những cơ hội để phát huy tiềm năng, cống hiến và trưởng thành.

      Tuy nhiên, trên thế giới, dự báo tình hình sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Trong nước, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tiêu cực xã hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã tác động đến thanh niên. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, trong đó mũi tấn công nguy hiểm là kích động, lôi kéo, chia rẽ thanh niên.

      Tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về thanh niên và công tác thanh niên.

      Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 là: Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

      Thực hiện mục tiêu trên, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 là: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Chú trọng giáo dục thông qua điển hình tiên tiến, thực tiễn phong trào hành động cách mạng; tăng cường đối thoại giữa cán bộ đoàn với đoàn viên, thanh niên qua các diễn đàn tuổi trẻ.

      Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã nêu, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện những nội dung và giải pháp chủ yếu sau đây: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốcĐoàn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vàhội nhập quốc tế; Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo vệ, chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục xác định“Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”; Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là trách nhiệm của tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên;Công tác quốc tế thanh niên theo định hướng của Đảng và Nhà nước, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng; Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nhân dân...;

       (Trích Tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX  tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X)

Nguyễn Thanh Sơn

Theo Website Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Đăng ký tư vấn