https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày đăng 26/11/2020 | Lượt xem: 1864

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Yersin Đà Lạt theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Đoàn đã nghiên cu các h sơ minh chng ca 25 tiêu chun vi 111 tiêu chí; phng vn trc tiếp 12 nhóm đối tượng; đin thoi thm định v tình trng vic làm ca sinh viên tt nghip; d gi, tham quan, kho sát thư vin, các phòng thí nghim, thc hành, ký túc xá và các điu kin cơ s vt cht phc v đào to, nghiên cu khoa hc, văn hóa văn ngh, th thao…

Kết qu kho sát cho thy, Trường Đại hc Yersin Đà Lt đã hoàn thành tt 25 tiêu chun vi 111 tiêu chí ca B tiêu chun đánh giá cht lượng trường đại hc do B Giáo dc & Đào to ban hành và được cp giy chng nhn kim định cht lượng cơ s giáo dc.

Trường Đại hc Yersin Đà Lt đạt chun kim định cht lượng cơ s giáo dc

Kim định cht lượng cơ s giáo dc là mt quá trình xem xét cht lượng giáo dc t bên ngoài, để kho sát, đánh giá, t đó giúp các cơ s giáo dc ci tiến và nâng cao cht lượng giáo dc mt cách bn vng. Qua đó, đáp ng mc tiêu ca cơ s giáo dc đề ra, đảm bo các mc tiêu giáo dc, phù hp vi yêu cu đào to ngun nhân lc cht lượng cao, phc v cho s phát trin kinh tế - xã hi ca đất nước.

Vi mc tiêu không ngng ci tiến và nâng cao cht lượng hot động đào to, Trường Đại hc Yersin Đà Lt xây dng tm nhìn đến năm 2030 s tr thành trường đại hc đào to theo định hướng ng dng, đa ngành, đa lĩnh vc, có tính hi nhp cao; tương ng vi s mng đào to thế h tr tr thành nhng “Công dân toàn cu”, có kh năng phát huy năng lc sáng to, tinh thn khi nghip và có trách nhim vi xã hi. 

Mai Huyn

P. Tuyn sinh và Truyn thông

Đăng ký tư vấn