https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tổ chức lễ chào cờ đầu tháng năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 28/08/2012 | Lượt xem: 620

Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị, các đoàn thể có trách nhiệm động viên để mọi người có ý thức tham gia đầy đủ các buổi chào cờ.

 Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Đơn vị và các Đoàn thể 
 Lễ chào cờ vào đầu tháng trong năm học 2012 – 2013 được tổ chức như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

1.      Nhằm đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo môi trường sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

2.   Cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt cần thông suốt mục đích, ý nghĩa của hoạt động này.

 3.   Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị, các đoàn thể có trách nhiệm động viên để mọi người có ý thức tham gia đầy đủ các buổi chào cờ.

 4.   Các Đoàn khoa, Liên chi hội và các chi đoàn cán bộ cùng phối hợp đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự lễ chào cờ đầy đủ, tiến hành điểm danh và theo dõi để đưa vào tiêu chí đánh giá kết quả thi đua, rèn luyện cuối học kỳ, năm học.

 II. Thành phần tham dự lễ chào cờ

 1.   Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

 2.   Sinh viên của nhà trường có lịch học tập trong ngày chào cờ.

 III. Nội dung buổi chào cờ

 1.   6h40:  Ổn định tổ chức,

 2.   7h00:  Nghi thức chào cờ, hát quốc ca (lời 1 và lời 2),

 3.   7h00 đến 7h30: Thực hiện những nội dung chủ yếu sau đây:

 Đọc một câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ hoặc bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; hoặc đọc một báo cáo điển hình về học tập và làm theo lời Bác.

 -  Chiếu các bộ phim tư liệu.

 -  Phổ biến tình hình của địa phương, trong nước, quốc tế và của nhà trường.

 -  Tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong giảng dạy, công tác, học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào…

 -  Khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc.

 Nội dung cụ thể sẽ được Ban Tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo vào cuối mỗi tháng.

 IV. Thời gian, địa điểm tổ chức chào cờ

 1. Địa điểm

 Trong Hội trường N0 hoặc N2 hoặc ngoài sân trường (trước nhà N)

 
  2. Thời gian

 

Stt

Tháng

Ngày tổ chức

Ghi chú

1

Tháng 9.2012

Ngày 04 tháng 9 năm 2012

 

2

Tháng 10.2012

Ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

3

Tháng 11.2012

Ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

4

Tháng 12.2012

Ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

5

Tháng 01.2013

Ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

6

Tháng 02.2013

Ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

7

Tháng 3.2013

Ngày 04 tháng 3 năm 2013

 

8

Tháng 4.2013

Ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

9

Tháng 5.2013

Ngày 06 tháng 5 năm 2013

 

10

Tháng 6.2013

Ngày 03 tháng 6 năm 2013

 

 
  V. Phân công thực hiện

 1. Ban Tổ chức nghi lễ chào cờ

 Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt dưới cờ (sau phần nghi thức) và gửi thông báo đến các phòng, khoa, đơn vị trong Trường.

 2. Các Phòng, Khoa, Đơn vị, các Đoàn thể nhà trường

 -   Thực hiện như điểm 2, điểm 3 phần I

 -   Riêng các Phòng, Khoa:

 Phòng Tổ chức – Hành chính: Theo dõi tình hình tham gia chào cờ để cung cấp cho Hội đồng thi đua khen thưởng

 -  Phòng Đào tạo xem xét, sắp xếp lịch học để hàng tháng đều có sinh viên tham dự các buổi lễ chào cờ.

Các Khoa tiến hành điểm danh sinh viên và đưa vào nội dung đánh giá kết quả rèn luyện cuối học kỳ, năm học.

 -  Phòng Quản trị Vật tư chuẩn bị tốt âm thanh, ánh sáng sẽ phục vụ trong các buổi lễ chào cờ

 Yêu cầu các tổ chức và cá nhân trong nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm túc văn bản này.

 

Đăng ký tư vấn