https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trịnh Xuân Thắng: Xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế: Quan điểm và giải pháp hiện thực hóa

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 94

Bài viết đưa ra quan điểm xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp để hiện thực hóa hệ giá trị Việt Nam trong thực tế.

Mỗi một thời đại sẽ có những yêu cầu khác nhau đối với con người của thời đại đó. Do vậy, mỗi thời đại sẽ có hệ giá trị văn hóa riêng. Việt Nam đang bước vào thời kỳ mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì vậy, việc xây dựng hệ giá trị mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Bài viết đưa ra quan điểm xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp để hiện thực hóa hệ giá trị Việt Nam trong thực tế.

Xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế: Quan điểm và giải pháp hiện thực hóa

Đăng ký tư vấn