https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trần Mai Ước: Những bài học lịch sử rút ra khi nghiên cứu tư tưởng "Hậu dân sinh" của Phan Châu Trinh

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 289

Bài viết phân tích tư tưởng “hậu dân sinh” thông qua việc cải thiện đời sống cho nhân dân, nâng cao toàn diện cuộc sống vật chất và tinh thần cũng như về các mặt khác như kinh tế, văn hóa, xã hội của Phan Châu Trinh

Tóm tắt

     Chí sĩ yêu nướcPhan Châu Trinh (1872 - 1926) - người đứng đầu phong trào Duy Tân, với tư tưởng  về ”hậu dân sinh” của mình thực sự đã có ảnh hưởng đến dân tộc trong việc thay đổi tư duy cũ kỹ để vươn lên tầm nhận thức mới. Bài viết phân tích tư tưởng “hậu dân sinh” thông qua việc cải thiện đời sống cho nhân dân, nâng cao toàn diện cuộc sống vật chất và tinh thần cũng như về các mặt khác như kinh tế, văn hóa, xã hội của Phan Châu Trinh, từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa lịch sử đối với công cuộc đổi mới và hội nhập của nước ta hiện nay.

Abstract

Historical lessons learned when studying Phan Chau Trinh’s thought of "hau dan sinh"

     Phan Chau Trinh (1872 - 1926) – a patriot, initiator of “Duy Tan” movement, with his thought of ​​"hau dan sinh" actually had its influence on the country when moving people’s thinking from an old-fashioned to a new way of consciuosness. The paper analyzes his thought of ​​"hau dan sinh" - through improving people’s life, raising their  material and spiritual life and introducing new ideas into other social aspects such as economy, culture and society; then realize lessons of historical significance for the mission of renovating and integrating of our country today.

Xem chi tiết: Những bài học lịch sử rút ra khi nghiên cứu tư tưởng "Hậu dân sinh" của Phan Châu Trinh

Đăng ký tư vấn