https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trần Mai Ước: Luận bàn về văn hóa công sở

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 146

Bài viết chia sẻ quan điểm của tác giả về vai trò, thực trạng văn hóa công sở và các giải pháp cơ bản để tiếp tục thực hiện Quy chế văn hoá công sở có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng được một nền hành chính phục vụ trong sạch

Tóm tt

     Vi xu thế phát trin như hin nay, văn hóa công s ngày càng “đnh v” được vai trò ca mình đi vi s phát trin ca công s. Văn hóa công s được hiu là nhng quy tc, chun mc ng x gia người đi din cho cơ quan hành chính nhà nước vi công dân và gia cán b công chc vi nhau, nhm phát huy ti đa năng lc đ đt hiu qu cao nht trong hot đng công v. Bài viết chia s quan đim ca tác gi v vai trò, thc trng văn hóa công scác gii pháp cơ bn đ tiếp tc thc hin Quy chế văn hoá công s có hiu qu, góp phn thc hin mc tiêu xây dng được mt nn hành chính phc v trong sch, minh bch, vng mnh, chuyên nghip, hin đi, hot đng có hiu qu.

Abstract

Discussion of office culture

      With the current trend of development, office culture increasingly "positions" its  roles for the development of the office work. Office culture is understood as rules and standards of conduct between the representatives of state administrative agencies and citizens and between civil servants, in order to maximize the effective capacity  in public service activities. This article shares the author's view of the role, the reality of office culture and basic solutions to continue the implementation of the cultural institutions, thus contributing to the goal of building clean, transparent, strong, professional, modern, efficient administrative service. 

Xem chi tiết: Luận bàn về văn hóa công sở

Đăng ký tư vấn