https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Tôn Thất Hoàng Lân: Đường cong mỏi và sự lan truyền vết nứt ngắn trong thép

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 181

Bài báo đề xuất việc thiết lập đường cong mỏi dựa vào sự kết hợp giữa lý thuyết Cơ học rạn nứt đàn hồi tuyến tính (LEFM), dữ liệu tích hợp khi thí nghiệm vết nứt dài cũng như ngắn (ASTM/ASME) và một hằng số liên quan vật liệu

Tóm tt

      ng x lan truyn vết nt ngn có th không được nghiên cu bng các phương pháp đàn hi tuyến tính bi vùng do rt ln ti đu vết nt cũng như s phá v mi tương quan gia h s ng sut tp trung (SIF) và tc đ phát trin vết nt. Bài báo đ xut vic thiết lp đường cong mi da vào s kết hp gia lý thuyết Cơ hc rn nt đàn hi tuyến tính (LEFM), d liu tích hp khi thí nghim vết nt dài cũng như ngn (ASTM/ASME) và mt hng s liên quan vt liu. Hng s này th hin các đc tính ca vt liu như hiu ng do quy mô ln, ngưỡng nt mi. Mc đích ca bài báo là cung cp đường cong mi ca vt liu thép góp phn vào vic nghiên cu quá trình làm vic thc tế ca kết cu công trình.

Abstract

Fatigue curve and short crack propagation in steel

     The propagation behavior of short cracks can not be studied by linear elastic methods because of the large plastic region near the crack tip, as well as a break down in correlation of the stress intensity factor (SIF) with the fatigue crack growth rates. This paper proposes the establishment of fatigue curves based on a combination of Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM), effectively integrates long as well as short crack growth test data (ASTM/ASME) and a constant related to materials. This constant represents the characteristics of materials such as the effects of large–scale plasticity, fatigue crack threshold. The purpose of this paper is to provide fatigue curve of the steel material contributed to the study of the actual work of building structure.


Xem chi tiết: Đường cong mỏi và sự lan truyền vết nứt ngắn trong thép

Đăng ký tư vấn