https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Nguyễn Thanh Sơn: Phát triển chương trình đào tạo đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 554

Trong bài viết này, tác giả tập trung tìm hiểu lý thuyết phát triển CTĐT đại học, qua đó đề xuất quy trình và đưa ra một số kiến nghị về công tác phát triển CTĐT tại các trường đại học ở Việt Nam.

Tóm tắt

Phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) là quá trình liên tục làm hoàn thiện CTĐT. Phát triển CTĐT đại học có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy chưa có nhiều trường đầu tư đúng mức cho công việc này. Trong bài viết này, tác giả tập trung tìm hiểu lý thuyết phát triển CTĐT đại học, qua đó đề xuất quy trình và đưa ra một số kiến nghị về công tác phát triển CTĐT tại các trường đại học ở Việt Nam.

Abstract

Higher education curriculum developing to meet the output standars

Curriculum development is a continuous process. Higher education curriculum development plays an important role in ensuring the quality of training human resources to meet the requirements of economiy and society. In fact, many universities do not adequately care about this. In this article, the author studiesabout the theory of higher education curriculum development, then proposes a process as well as recommendations in curriculum development at universities in Vietnam.

Chi tiết: ThS. Nguyễn Thanh Sơn: Phát triển chương trình đào tạo đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra

Đăng ký tư vấn