https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Ngô Mạnh Phụng: Chữ Tâm, chữ Đức trong giáo dục đào tạo

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 64

Tác giả đã sử dụng phép biện chứng duy vật, quan điểm lịch sử, quan điểm thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thành bài báo.

Tóm tt

       Nghiên cu ch Tâm, ch Đc trong giáo dc đào to, nhm làm rõ hơn truyn thng tôn sư trng đo ca dân tc ta, đó cũng là chun mc hành ngh ca nhà giáo. Nhà giáo có tâm, có đc xng đáng được xã hi tôn vinh, quý trng. Nhà giáo luôn coi trng tri thc, tôn vinh đo thánh hin, ly “dy ch, dy người” làm l sng, đ đào to ra sn phm là nhng con người có tri thc, có đo đc; là ngun gc to ra nhng giá tr vt cht và tinh thn cho xã hi. Tác gi đã s dng phép bin chng duy vt, quan đim lch s, quan đim thc tin đ nghiên cu, hoàn thành bài báo.

Abstract

Conscience and virtuousness in education

        The research of Conscience and Virtuousness in education is to clarify our nation’s tradition of venerating teachers and respecting righteousness, which are also the code of ethics in teaching career. Teachers with conscience and virtuousness deserve social repect. Teachers always appreciate knowledge, honor ethics, consider educating their raison d’être to provide society with intellectual and ehical people. The author has used dialectical materism, historical viewpoint and practical point of view to complete the article


Xem chi tiết: Chữ Tâm, chữ Đức trong giáo dục đào tạo

Đăng ký tư vấn