https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Đoàn Thúc Lương: Politeness strategies in Vietnamese

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 172

Hopefully, the data analyzed may help readers have a more accurate perception in communicating in English with native speakers as well as in interpreting and translating from English into Vietnamese and vice versa.

Abstract

This paper aims at comparing the different extents of using some polite principles- a universal phenomenon- in Vietnamese and English and recognizing a few linguistic devices of etiquette used for expressing politeness in Vietnamese which do not exist in English. Hopefully, the data analyzed may help readers have a more accurate perception in communicating in English with native speakers as well as in interpreting and translating from English into Vietnamese and vice versa.

Tóm tắt

Phép lịch sự trong tiếng Việt

Bài viết so sánh một số phong cách biểu hiện sự xưng hô lịch sự, một hiện tượng ngôn ngữ mang tính phổ quát, giữa tiếng Anh và tiếng Việt và nhận diện một số nét độc đáo chỉ tồn tại trong tiếng Việt về hiện tượng ngôn ngữ-xã hội học này. Thông qua nội dung so sánh, chúng tôi hy vọng giúp độc giả có một nhận thức chính xác hơn trong quá trình giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản địa cũng như trong công tác biên-phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh.  

Chi tiết: ThS. Đoàn Thúc Lương: Politeness strategies in Vietnamese      

Đăng ký tư vấn