https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Bùi Xuân Phú: Những yếu tố tác động đến việc giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 214

Trong những năm vừa qua, công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt có những chuyển biến tích cực, đáp ứng được mục tiêu đào tạo đội ngũ tri thức trẻ vừa có chuyên môn, vừa vững về bản lĩnh chính trị

Tóm tắt

       Trong những năm vừa qua, công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt có những chuyển biến tích cực, đáp ứng được mục tiêu đào tạo đội ngũ tri thức trẻ vừa có chuyên môn, vừa vững về bản lĩnh chính trị. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên vẫn còn những hạn chế nhất định. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt, cùng với việc chú ý đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục; chất lượng đội ngũ giảng viên…, cần phải cần chú trọng đến những yếu tố bên trong và bên ngoài nhà trường tác động đến quá trình giáo dục lý luận chính trị, từ đó tìm ra giải pháp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên.

Abstract

The factors effected to the work of political theory educating for the Yersin university of Da Lat’s students

       In recent years, at Yersin University of Da lat, there are positive changes in educating students on political theory. This helps us in meeting training purposes. The students will have both specialized knowledge and political ability in their learning process. Besides the results achieved, the work of political theory educating for students still has its own limitations. To improve the effectiveness of political theory educating for the students of Yersin University of Dalat, besides focusing on changing several aspects such as educational contents, educational approaches, instructing staff quality, etc, we need to focus on the internal and external environments which affect the political theory educating process for students. Then, we could find out solutions to improving the quality of political theory educating for students. 


Xem chi tiết: Những yếu tố tác động đến việc giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đăng ký tư vấn