Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo sinh viên nợ học phần

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 40

Sinh viên lớp Tin Học K3 còn nợ các học phần

- Toán rời rạc

- Kế toán đại cương

- Kế toán tài chính

- Quản trị tài chính

Phải làm đơn học lại các học phần trên để nhà trường xem xét giải quyết.

Đăng ký tư vấn