Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Tiến độ làm Luận văn tốt nghiệp – Lớp MT K5

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 387

      TRƯỜNG ĐH YERSIN ĐÀ LẠT

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

           Số : . . . / TB-DYD-KMT

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v: Báo cáo tiến độ làm Luận văn tốt nghiệp – Lớp MT K5.

 

 

Căn cứ kết quả họp Giao ban Khoa Khoa học Môi trường ngày 9 tháng 4 năm 2012 tại Văn phòng Khoa Khoa học Môi trường.

Khoa Khoa học Môi trường tổ chức buổi báo cáo tiến độ làm Luận văn tốt nghiệp – Lớp MT K5 như sau:

§        Thời gian: 8h00 ngày 16/4/2012 (sáng thứ 2).

§        Địa điểm: Văn phòng Khoa Khoa học Môi trường.

§        Nội dung: Trình bày các nội dung đã thực hiện, những nội dung chưa thực hiện, những khó khăn phát sinh, cam kết thực hiện… 

Để đảm bảo tốt cho buổi báo cáo tiến độ, đề nghị nhóm làm Luận văn tốt nghiệp chuẩn bị trước: máy tính, máy chiếu…

Những sinh viên không có mặt sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

 

 

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu KMT.

    

 

Đăng ký tư vấn