https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Lập kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013

Ngày đăng 04/04/2012 | Lượt xem: 679

TB Lập kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Số: 04/TB- ĐT                                         Lâm Đồng, ngày 02 tháng 4  năm 2012 

THÔNG BÁO

V/v: Lập kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013 

Kính gửi:Các Trưởng khoa 

Để chuẩn bị cho năm học 2012 -2013, Trường đề nghị các Khoa lập kế hoạch giảng dạy  cho các khoá  6, 7, 8 và 9 (khoá tuyển sinh năm 2012) theo hướng dẫn sau đây:

I- Hướng dẫn chung.

1.      Trên cơ sở chương trình giáo dục chuẩn đã được Hiệu trưởng duyệt, các Khoa lập kế hoạch giảng dạy và phân công giảng dạy năm học 2012-2013.

2.      Khi lập kế hoạch giảng dạy các Khoa cần lưu ý :

- Các ngành Điều dưỡng, Kiến trúc, Thiết kế nội thất theo niên chế.

             - Các ngành còn lại : - K6  học theo niên chế.

                                                - K7, K8, K9 học theo hệ thống tín chỉ.

3.      Khoa bố trí các môn học chung theo đúng hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

4.      Nên đảm bảo các môn học được tổ chức đúng học kỳ để sinh viên đăng ký học lại có điều kiện “trả nợ môn học” trong thời gian hợp lý.

5.      Đối với năm cuối khoá, các Khoa cần phải rà soát, đối chiếu chương trình chuẩn với chương trình đã thực hiện để đảm bảo dạy đúng, dạy đủ khối lượng, nội dung kiến thức quy định của ngành đào tạo.

      II-  Hình thức trình bày

1.      “Kế hoạch giảng dạy” được lập theo mẫu thống nhất của năm trước; Kế hoạch mỗi khóa được trình bày gọn trên một trang giấy A4 (khổ dọc); Cuối mỗi trang có ghi ngày, tháng lập kế hoạch và có chữ ký của Trưởng khoa, Phòng Đào tạo và  duyệt của Hiệu trưởng.

2.      “Kế hoạch giảng dạy” phải có đầy đủ các thông tin sau :

- Tên chính xác của học phần, mã số  và số tín chỉ của HP.  

- Các môn chung xếp lên trên (theo thứ tự mã HP), sau đó đến các môn học của ngành (theo thứ tự mã HP)

- Họ tên giảng viên, học hàm, học vị; nếu là mời giảng thì ghi tên cơ quan đang công tác.

     III- Thời gian nộp kế hoạch giảng dạy: Yêu cầu các Khoa nộp kế hoạch giảng dạy trước  ngày 05/5/2012  để  Phòng Đào Tạo trình  Hiệu trưởng phê duyệt.

 

                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu P. TC-HC, P. ĐT.                                                                (đã ký)

                                                                                                          ThS. PHAN NAM

 

Kế hoạch học tập các môn chung năm học 2012 - 2013 

Kế hoạch học tập năm học 2012 - 2013

Đăng ký tư vấn