https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Kế hoạch giáo dục quốc phòng - Khóa 8 (học kỳ I - năm học 2012 - 2013)

Ngày đăng 30/05/2012 | Lượt xem: 642

TB Kế hoạch giáo dục quốc phòng - Khóa 8 (học kỳ I - năm học 2012 - 2013)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - Khóa 8

(Học kỳ I – Năm học 2012 - 2013)

KÍNH GỬI: CÁC PHÒNG, CÁC KHOA

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2012 – 2013, Nhà trường thông báo kế hoạch học các học phần Giáo dục quốc phòng  như sau:

I. Thời gian học:

1. GD quốc phòng 1 (91151):             Từ ngày 6/8/2012à11/8/2012

2. GD quốc phòng 2 (91152):             Từ ngày 13/8/2012à18/8/2012

3. GD quốc phòng 3,4 (91153, 54):    Từ ngày 10/12/2012à22/12/2012

II. Đối tượng học gồm:                                                                       

1.  Toàn thể sinh viên K8 và sinh viên các khóa trước chưa đạt các môn GDQP.

Đề nghị Khoa tổ chức cho các sinh viên học lại đăng ký  trước ngày 20/6/2012để phòng Đào tạo lập danh sách học lại

2. Đối với các sinh viên từ K4 trở về trước nếu còn nợ môn GDQP 3 cũ (90213) nay phải đăng ký học lại hai môn thay thế là GDQP 3 (91153) và GDQP 4 (91154).

   III. Biên chế  lớp học GD quốc phòng: Tổng số sinh viên: K8 là  438 SV được chia làm 2 khối A, B như sau:

Khối lớp

Gồm các lớp

Số SV

Phòng

Khối A

Quản trị kinh doanh (137 SV)

Điều dưỡng (98)

235

H33

Khối B

Môi trường (27), Ngôn ngữ Anh (26), Kiến trúc (125), Mỹ thuật (25)

203

N1

Ghi chú

Sinh viên đăng ký học lại học theo khối của khoa mình.

 

 

 

Tổng số

438

 

 

VI. Lịch học cụ thể môn: Giáo dục quốc phòng 1 và 2: Xem thời khóa biểu đính kèm.

Download TKB giáo dục quốc phòng - Khóa 8

Đăng ký tư vấn