https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Cập nhật điểm thi và thời khóa biểu lên website của trường

Ngày đăng 22/02/2012 | Lượt xem: 1031

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tra cứu điểm và thời khóa biểu của giảng viên, sinh viên được thuận lợi trong giảng dạy và học tập, nay Trung tâm Thông tin và Truyền thông xin thông báo tới các Khoa, giảng viên, sinh viên trong trường

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Phòng, Khoa trong Trường 

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu tra cứu điểm và thời khóa biểu của giảng viên, sinh viên được thuận lợi trong giảng dạy và học tập, nay Trung tâm Thông tin và Truyền thông xin thông báo tới các Khoa, giảng viên, sinh viên trong trường như sau:

1.   Trung tâm Thông tin và Truyền thông sẽ cập nhật Thời khóa biểu (dạng file pdf) vào sáng thứ 7 hàng tuần, trong mục Tài nguyên mới. Khi website của Trường hoàn thiện, thời khóa biểu sẽ được cập nhật trong mục Giáo vụ.

2.   Điểm thi của sinh viên cũng sẽ được cập nhật hàng tuần (nếu có điểm thi mới).

3.   Cán bộ, giảng viên, sinh viên truy cập để xem thời khóa biểu theo địa chỉ: http://yersin.edu.vn.

4.   Trung tâm Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự hợp tác của phòng Đào tạo để việc cập nhật điểm và thời khóa biểu được nhanh chóng và thuận lợi.

Trân trọng cảm ơn.

 Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Thông tin và Truyền thông:

-     Văn phòng làm việc:      Phòng N2.15 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

-     Số điện thoại:                  0633 552 111 (1006). Email: daihocyersin@gmail.com.

                                

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu TC–HC, TTTT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

ThS. Phan Nam

 

TT. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

NGUYỄN THANH SƠN

                                                                                                                                   

                                                                                                                            

Đăng ký tư vấn