https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tác động của yếu tố nguồn lực nhà trường và nguồn lực sinh viên đến kết quả học tậpvà giá trị dịch vụ đào tạo ở các trường đại học tại Đà Lạt - ThS. Phan Vũ Dung Vân

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 986

Nghiên cứu này dựa trên một số khái niệm tương đối mới về việc cùng tạo ra giá trị giữa nhà cung cấp dịch vụ (nhà trường) và người cùng tạo ra giá trị (sinh viên) để xem xét tác động của các yếu tố nguồn lực nhà trường và sinh viên đến kết quả.

 

Tóm tắt

Nghiên cứu này dựa trên một số khái niệm tương đối mới về việc cùng tạo ra giá trị giữa nhà cung cấp dịch vụ (nhà trường) và người cùng tạo ra giá trị (sinh viên) để xem xét tác động của các yếu tố nguồn lực nhà trường và sinh viên đến kết quả học tập và giá trị dịch vụ đào tạo. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả học tập và giá trị dịch vụ là động cơ học tập và năng lực giảng viên. Kết quả nghiên cứu khẳng định việc nâng cao nguồn lực của trường đại học (năng lực đội ngũ giảng viên) đồng thời chú trọng đến nguồn lực sinh viên (động cơ học tập của sinh viên) sẽ đem lại cảm nhận tốt hơn về dịch vụ đào tạo tại các trường đại học ở Đà Lạt.

Abstract

The impact of operand resource and operant resource towards study result and  service value of universites in Dalat

Quality in business education is the first consider of all University. To enhance the education quality and find out the best solution to competitive advantage of each university is very important. This research is based on the new concept in co-created value between operand resource (university) and operant resource (student) to check the impact of operand resource and operant resource to study result and value service. Results of regression analysis indicated that only two main factors which were significant for results study and service value were motivation and capability lecturer.The results of this study confirmed again that to upgrade the resource of university (special capability of lecturer) and consider to student resource (motivation) will be help student have the best feeling to service value in Dalat.


Tác động của yếu tố nguồn lực nhà trường và nguồn lực sinh viên đến kết quả học tậpvà giá trị dịch vụ đào tạo ở các trường đại học tại Đà Lạt 

Đăng ký tư vấn