https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Sứ mạng và mục tiêu đào tạo của trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 653

Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 175/2004/QĐ.TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004. Mục tiêu chung của Trường là đào tạo Kiến trúc sư, cử nhân các ngành Kinh tế, Khoa học kỹ thuật công nghệ và một số ngành Khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ.

Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định đối với sự ra đời và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Vì vậy vấn đề này được những Người sáng lập và Ban Lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt quan tâm, cân nhắc và xác định một cách thận trọng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

Sứ mạng và mục tiêu của trường Đại học Yersin Đà Lạt là định hướng để cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà trường chú trọng xây dựng các chương trình mục tiêu trung và dài hạn nhằm từng bước xây dựng nguồn lực để thực hiện được sứ mạng của mình. Cùng với các trường đại học trong cả nước, trường Đại học Yersin Đà Lạt tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

1. Sứ mạng của trường Đại học Yersin Đà Lạt

Trường Đại học Yersin Đà Lạt là trường Đại học có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học, Cao đẳng cho con em vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người, phục vụ cho các ngành kinh tế, xã hội, cho các trung tâm khoa học kỹ thuật của Tỉnh; của các ngành tương ứng đóng chân trên địa bàn Tỉnh và khu vực.

 Như vậy, sứ mạng của nhà trường được xác định trên đây hoàn toàn phù hợp với nguồn nhân lực của trường đã có và đang tập trung xây dựng cả về số lượng và chất lượng. Ngoài ra, nhà trường chú trọng xây dựng các mục tiêu dài hạn, trung hạn, kế hoạch hằng năm, nhằm từng bước xây dựng nguồn lực, nhằm thực hiện sứ mạng của mình.

2. Mục tiêu đào tạo của trường Đại học Yersin Đà Lạt

Mục tiêu của trường Đại học Yersin Đà Lạt được xác định trong Đề án thành lập trường: là đào tạo Kiến trúc sư, cử nhân các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật và nhân văn khác…, góp phần đáp ứng nhu cầu cán bộ khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Lâm Đồng và các Tỉnh trong khu vực.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trường nhắm đến 4 mục tiêu cơ bản:

-       Mở rộng ngành nghề đào tạo, đặc biệt chú trọng những ngành mang tính đặc thù là thế mạnh của trường.

-       Đẩy mạnh các hoạt động nghiện cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

-       Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo khoa học và chuyển giao công nghệ.

-       Phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các cán bộ giảng dạy cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Những mục tiêu trên đây được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm của trường và các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện, đánh giá, rút kinh nghiệm trong báo cáo tổng kết năm học.

Như vậy mục tiêu của trường đại học Yersin Đà Lạt đã xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ Đại học quy định tại Luật giáo dục và gắn liền với sứ mạng của nhà trường đã đề ra.

Tóm lại, sứ mạng và mục tiêu đào tạo của nhà trường là cơ sở để xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm của trường, của các phòng, Khoa và các đơn vị trong trường, nhằm để huy động một cách có hiệu quả năng lực của trường, tranh thủ mọi nguồn lực của xã hội, của sự hợp tác trong nước và quốc tế trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường.

Đăng ký tư vấn