https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Quyết định chuyển Thư viện về Trung tâm thông tin và truyền thông

Ngày đăng 07/09/2012 | Lượt xem: 1445

Chuyển Thư viện của trường Đại học Yersin Đà Lạt về Trung tâm thông tin và truyền thông từ ngày 01/10/2012.

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển Thư viện về Trung tâm thông tin và truyền thông

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

 Căn cứ Quyết định số 175/2004/QĐ-Ttg ngày 01/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập trường Đại học Yersin Đà Lạt;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-TCCB ngày 15/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  v/v công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt;

Căn cứ Điều 10 “Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Yersin Đà Lạt”;

Nhằm thống nhất về quản lý nghiệp vụ, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Chuyển Thư viện của trường Đại học Yersin Đà Lạt về Trung tâm thông tin và truyền thông từ ngày 01/10/2012.

Điều 2: Trung tâm thông tin và truyền thông có trách nhiệm:

-         Tổ chức tiếp nhận Thư viện từ phòng Nghiên cứu khoa học;

-         Sắp xếp nhân lực bổ sung cho bộ phận Thư viện nói chung, đặc biệt là Thư viện điện tử;

-         Quản lý Thư viện, khai thác tài liệu để phục vụ lĩnh vực thông tin truyền thông và các mặt hoạt động khác của nhà trường.

Điều 3: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Nghiên cứu khoa học, Trung tâm thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đăng ký tư vấn