Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

QĐ Thành lập Hội đồng biên tập Thông tin khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 03/10/2012 | Lượt xem: 799

Trách nhiệm của Hội đồng biên tập: Chịu trách nhiệm xuất bản Tập san khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt đảm báo chất lượng và uy tín.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng biên tập

Tập san khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

       Căn cứ Quyết định số 175/2004/QĐ-Ttg ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Yersin Đà Lạt;

       Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt;

       Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Ông Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1: Thành lập Hội đồng biên tập Tập san khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt gồm các ông bà có tên dưới dây:

       1. PGS.TS. Phạm Bá Phong – Hiệu trưởng, Chủ tịch

       2. PGS.TS.NGƯT. Phạm Hồng Phi – Trưởng BM. LLCT–GDTC–GDQP, Ủy viên

       3. PGS.TS. Đào Xuân Vinh – Trưởng khoa CNSH, Ủy viên

       4. PGS.TS.KTS. Nguyễn Khởi – GV khoa KT &MTCN, Ủy viên

       5. TS. Bùi Văn Bính – Trưởng khoa QTKD, Ủy viên

       6. TS. Trần Văn Thông – Trưởng khoa Du lịch, Ủy viên

       7. TS. Phan Đương – GV khoa Điều dưỡng, Ủy viên

       8.  TS. Phạm Xuân Tùng – Phó Trưởng khoa CNSH, Ủy viên

       9. ThS. Phan Nam – Phó Hiệu trưởng, Ủy viên

       10. ThS. Lê Văn Sơn – Phó Trưởng phòng TC–HC, Ủy viên

       11. ThS. Đinh Kim Quốc Bảo – Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Ủy viên

       12. ThS. Nguyễn Đức Minh – Q. Trưởng khoa CNTT, Ủy viên

       13. ThS. KTS. Nguyễn Đình Minh – Trưởng khoa KT & MTCN, Ủy viên

       Điều 2: Trách nhiệm của Hội đồng biên tập: Chịu trách nhiệm xuất bản Tập san khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt đảm báo chất lượng và uy tín.

       Điều 3: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị liên quan và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Đăng ký tư vấn