https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

QĐ Thành lập Ban Thư ký biên tập Thông tin khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 92

Ban Thư ký biên tập: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch xuất bản các kỳ của Tập san, mời và tập hợp bài viết, mời phản biện các bài viết theo từng chuyên ngành, chịu trách nhiệm kỹ thuật vi tính, in ấn và phát hành Tập san.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Thư ký biên tập

 Tập san khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

 

Căn cứ Quyết định số 175/2004/QĐ-Ttg ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Yersin Đà Lạt;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt;

Xét đề nghị của Ông Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Thư ký biên tập Tập san khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt gồm các ông bà có tên dưới dây:

1. ThS. Nguyễn Thanh Sơn – PGĐ. TT. TT&TT              Trưởng ban

2. ThS. Trần Thị Hạnh – TT.TT&TT                                Ủy viên

3. ThS. Phạm Hồng Quý – Phòng NCKH                         Ủy viên

4. CN. Nguyễn Văn Hoàng – TT.TT&TT                          Ủy viên

Điều 2: Trách nhiệm của Ban Thư ký biên tập: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch xuất bản các kỳ của Tập san, mời và tập hợp bài viết, mời phản biện các bài viết theo từng chuyên ngành, chịu trách nhiệm kỹ thuật vi tính, in ấn và phát hành Tập san.

 Điều 3: Các ông bà Trưởng các phòng, khoa, đơn vị liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Đăng ký tư vấn