https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

PGS.TS. Phạm Xuân Tùng, Nguyễn Thị Ánh Dung & Phạm Phong Hải: Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và quang chu kỳ đến sinh trưởng in vitro của một số giống khoai tây (Solanum tuberosum L.) có kiểu gene thích ứng khác nhau

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 256

Tóm tt

       nh hưởng ca hàm lượng GA3 và NAA trong môi trường nuôi cy và quang chu kỳ (QCK) lên sinh trưởng ca cây khoai tây được kho sát vi hai nhóm ging có kiu hình thích ng quang chu kỳ khác nhau, ngày dài ôn đi và ngày ngn nhit đi núi cao. Kết qu cho thy các ging ngày dài có phn ng dương tính vi s gia tăng GA3 đến 0,3 mg/l trong môi trường nuôi cy và QCK đến 16h và b c chế sinh trưởng khi gia tăng NAA lên trên 0,1 mg/l. Các ging ngày ngn có xu hướng tăng sinh khi, nhưng không tăng chiu cao, vi s kéo dài quang chu kỳ đến 16h và gia tăng GA3 trong môi trường nuôi cy, trong khi cn nhiu NAA hơn đ tăng trưởng. Tuy vy, NAA hàm lượng 0,3 mg/l c chế sinh trưởng cây c hai nhóm ging.   

Abstract

Influence of culture media and photoperiod on in vitro growth of potato cultivars (Solanum tuberosum L.) of different genotypes of adaptation

       The Influence of different levels of GA3, NAA and photoperiods in culture medium on the growth of potato plantlets in vitro was investigated with two groups of potato cultivars of different origins, namely long day temperate region and short day tropical highlands. The results obtained indicated that the long day cultivars responded positively with increasing levels of GA3 of up to 0.3 mg/l and prolonged photoperiod of 16h, but their growth was significantly inhibited with NAA concentration higher than 0.1 mg/l. The short day cultivars exhibited the tendency of increase in total weight of the plantlets, but not the plant height, under the photoperiod of 16h and increasing levels of GA3 while needed higher concentration of NAA in the medium to grow. Nevertheless, NAA level of 0.3 mg/l severely supressed growth of both cultivar groups. 


Xem chi tiết: Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy và quang chu kỳ đến sinh trưởng in vitro của một số giống khoai tây (Solanum tuberosum L.) có kiểu gene thích ứng khác nhau

Đăng ký tư vấn