https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

PGS.TS. Phạm Hồng Phi: Tình đoàn kết chiến đấu của quân và dân hai dân tộc Việt Nam và Lào trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 124

Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào là một tất yếu khách quan, là quy luật tồn tại của hai dân tộc, hai nước Việt – Lào trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước

Tóm tắt

     Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt Nam Lào là một tất yếu khách quan, là quy luật tồn tại của hai dân tộc, hai nước Việt Lào trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Việt Nam gửi quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Lào. Liên minh chiến đấu Việt - Lào thực sự đã phát huy hiệu quả, là nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của cách mạng Lào cũng như cách mạng Việt Nam.

Abstract

Vietnam-Laos solidarity in the combating for national liberation and defense

      Vietnam-Laos solidarity and alliance in the combating for national liberation and defense is an inevitable existence. The fact that Vietnam sent volunteer soldiers and experts to help Laos in the wars against the French colonialists and the U.S. imperialists was a symbol of special solidarity and alliance between Vietnam and Laos. Vietnam-Laos alliance is the decisively effective factor contributing to the revolutionary victory of Laos and Vietnam.

Xem chi tiết: Tình đoàn kết chiến đấu của quân và dân hai dân tộc Việt Nam và Lào trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc

Đăng ký tư vấn