https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

PGS.TS. Hoàng Hưng, ThS. Phạm Thế Anh: Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 179

Nội dung chính của nghiên cứu cho chúng ta thấy được tổng quát hiện trạng tài nguyên nước mặt từ đó đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nguồn nước mặt tỉnh Lâm Đồng

Tóm tt

        Quá trình khai thác tài nguyên nước nói chung và đc bit khai thác tài nguyên rng cho các d án phát trin kinh tế - xã hi tnh Lâm Đng đã làm cho các ngun nước b mt tr nên ngày càng cn kit, b suy thoái, biến dng và gim giá tr s dng. Ni dung chính ca nghiên cu cho chúng ta thy được tng quát hin trng tài nguyên nước mt t đó đ xut các gii pháp qun lý tng hp tài nguyên ngun nước mt tnh Lâm Đng Vit Nam nói chung và thượng ngun sông Đng Nai Vit Nam nói riêng theo hướng phát trin bn vng.

Abstract

Assessment of surface water resources in Lam Dong province and recommendations for solutions to management in the direction of sustainable development

       The exploitation process of water resources in general and forest resources for socio-economic development projects in particular in Lam Dong province has made surface water resources increasingly exhausted, degraded, distorted and reduced in usable value. The research shows general situation of surface water resources, then suggests solutions to general management of surface water resources in Lam Dong province, Vietnam in general and upper reaches of Dong Nai river in Vietnam in particular orienting to sustainable developing.

 

Xem chi tiết: Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững

Đăng ký tư vấn